begrippen

Haptotherapie | Het Nieuwe Werken | Focustoets FEBI | Burnout | MBTI | Presence | OPQ |
Collegiale consultatie |

 

Terug

Haptotherapie

Haptotherapie ondersteunt mensen die door emotionele blokkades fysieke klachten hebben ontwikkeld. Het gaat vaak om klachten die al geruime tijd aanwezig zijn. De signalen die het lichaam geeft, zijn (te) lang afgeweerd en verdrongen.
Doel van haptotherapie is het door middel van gesprek, oefening en aanraking bewust worden van blokkades, deze op te heffen en het effect ervan te ervaren: herstel en balans van de relatie tussen lichaam en geest.
Haptotherapie is in feite en lichaamsgerichte vorm van psychische hulpverlening, die heel goed kan worden toegepast bij stressgerelateerde klachten, zoals RSI, burnout, ME/GVS en hyperventilatie.Terug

Ontmoet Het Nieuwe Werken

Steeds vaker komt de term Het Nieuwe Werken voor. In media, in managementliteratuur en op managementsites. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe "Nieuw" is het?
Is het een hype? Voor wie is het geschikt? En voor wie niet?
Wat kan Het Nieuwe Werken voor jou betekenen?  En voor je partner?

Het Nieuwe Werken biedt veel mogelijkheden, maar kent ook voorwaarden, die verder gaan dan het faciliteren van snelle ict, social media en flexplekken. Welke mogelijkheden, welke voorwaarden?
Een actieve workshop, die informeert, uitwisselt en ruimte geeft aan  discussie.

 

Terug

 

Focustoets - FEBI

The Focus Energy Balance Indicator (FEBI) is an instrument that provides insight into one's preferences around four fundamental patterns of nervous system functioning that can be observed in movement, thoughts, feelings and everyday work behaviors. The FEBI demonstrates a powerful link between movement and temperament, and identifies ways that physical changes (e.g. movement) can lead to pervasive changes in human behavior. 

 

Terug

Burnout

De termen burnout en overspannenheid worden vaak door elkaar gebruikt en overlappen elkaar, maar kennen wel een onderscheid. Aan beiden gaan meestal verschillende signalen (mentaal of fysiek) van stress vooraf. Burnout is meer een voorstadium van overspannenheid en begint met toenemende tegenzin in werk bij chronische negatieve werkstress.
Het kenmerkende verschil tussen stress en burnout laat zich zien als de oorzaak wordt weggenomen. Iemand met stress herstelt snel en komt weer in balans, terwijl bij burnout de verschijnselen blijven en de balans niet makkelijk terugkomt. Bij overspannenheid lukt er echt niets meer.

Burnout en overspannenheid uiten zich in een bepaalde samenhang van symptomen: emotionele uitputting, verlies van  gevoel van je eigen persoonlijkheid, gevoelens van incompententie, lichamelijke klachten.

Het ontstaat door een opeenstapeling van stressfactoren en frustraties over een lange termijn en heeft een relatie tussen werk, persoonlijke kenmerken en kenmerken van de organisatie; drie factoren die elkaar beinvloeden en kunnen versterken.


Signalen op het werk
Iemand met een (dreigende) burnout toont meerdere van de volgende verschijnselen. Hij of zij presteert zowel kwalitatief als kwantitatief minder, verliest zich in details, kan geen keuzes maken, kan niets uit handen geven, werkt harder zonder productief te zijn, vraagt geen persoonlijke en/of professionele hulp, raakt in een isolement en heeft gevoelens van onmacht.
Vaak ontstaat chaotisch, geïrriteerd en conflictueus gedrag. Hij of zij wil alles alleen doen, klaagt veel en geeft steeds iets of iemand anders de schuld (‘victim blaming’).

Persoonlijke, fysieke en mentale signalen
Iemand met (dreigende) burnout geeft meerdere van de volgende signalen af. Hij of zij herstelt niet meer van vermoeidheid, toont een ander eet- en drinkgedrag (er is een verhoogde kans op verslaving), heeft last van onduidelijke pijnklachten, kan heftig geëmotioneerd of angstig/paniekerig zijn, heeft geen behoefte aan intimiteit en seks en moeite met normale sociale contacten. Ook gebrek aan zelfvertrouwen, cynisme en een slechte concentratie zijn tekenen van een burnout.

De aanpak
Burnout wordt altijd vanuit een breed spectrum aangepakt. De eerste stap echter is het toegeven aan de burnout en het – fysiek en mentaal – loslaten van het oude gedrag. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van persoonlijke ontwikkeling, carrière en werkomgeving. Bij het herstellen van de fysieke en mentale balans speelt gedragsverandering een belangrijke rol. Communicatie met de werkgever is vaak nodig en verhelderend. Deze aanpak geeft nieuw gedrag in werk- en privéleven; werk wordt weer leuk, boeiend en genereert weer energie.

 

Terug

Collegiale consultatie/geleide intervisie


Intervisie (of collegiale consultatie) is ooit in het Japanse bedrijfsleven ontstaan als kwaliteitskring, ‘quality circle’. Voor een geleide intervisiebijeenkomst komt een groep collega’s bij elkaar, begeleid door een intervisor/begeleider. De bedoeling is om taak- en resultaatgericht te werken aan de werkzaamheden van alledag. Afhankelijk van de ontwikkelingen zoeken zij gezamenlijk directe oplossingen of werken zij meer reflecterend. De groep leert van en met elkaar. De leden zijn autonoom en kennen tegelijkertijd een onderlinge verbondenheid (interdependentie). Er ontstaat een groepsdynamiek die de ruimte biedt om persoonlijke ervaringen uit te wisselen, feedback te geven en te ontvangen. Deze vorm van ‘levend leren’ draagt ertoe bij, dat de adviezen die de collega’s elkaar geven om werkproblemen op te lossen kleur, echtheid en diepte krijgen.

Kenmerkend voor intervisie is de volgorde van het proces. Afhankelijk van de vraag, het niveau en de ervaring van de groep kan worden gekozen voor casuïstiek, werkprobleem, persoonsgebonden werkprobleem of een thema, waarbij verschillende methodes voorhanden zijn.
Een intervisie begint altijd met een inventarisatie, gevolgd door het maken van een keuze waarin zowel de inbrenger als de andere groepsleden zich kunnen herkennen, het analyseren van de vraag, een adviesronde, oefening en reflectie. Na de eerste ronde kunnen de deelnemers per keer een andere leider uit de groep kiezen.
De intervisor/begeleider creëert de voorwaarden voor het proces en sluit een ‘contract’ met de deelnemers. Hij of zij bewaakt de veiligheid en het proces, zorgt voor de dynamiek binnen de groep, geeft eventueel opdrachten mee en evalueert.

De effecten van intervisie:
- probleemoplossend leren werken
- deskundigheidsbevordering
- collegiale samenwerking en steun
- leren van elkaars ervaringen
- reflecteren over de eigen mogelijkheden
- leiderschap op zich leren nemen.

Intervisie is laagdrempelig en wordt vooral toegepast binnen organisaties, waarbij deskundigheidsbevordering, personeelsbeleid en visie/engagement sleutelbegrippen zijn.

 

Terug

Workshop 'Presence'

Wat verstaan wij onder presenteren? Welke communicatiewetten bepalen je geloofwaardigheid?
De kern van “presence” combineert stijl, inhoud, authenticiteit en gedrag. Het is de sleutel tot succesvol kennis over brengen, tot daadwerkelijk communiceren. Als theoretische basis worden gebruikt:
Presence (Peter Senge, Otto Scharmer e.a.) en Theorie U (Otto Scharmer).
Deze actieve workshop laat u kennis maken met de basisprincipes van “presence”.  Aan de orde komen: verbale- en non verbale communicatie, zichtbaarheid, taalgebruik, de kunst van waarnemen, de kunst van luisteren, de kunst van het aangaan van commitment.
De workshop is geschikt voor managers, leidinggevenden, senior sales-team leden , coaches.  Voor mensen met persoonlijke ambitie, in transitie.
Doel is het versterken van een persoonlijke, professionele  competentie.

 

Terug

OPQ, Occupational Personality Questionnaire


De OPQ is een door SHL ontwikkelde psychologische test, gebaseerd op een geautomatiseerde vragenlijst. Door het beantwoorden van de vragen, die zijn toegespitst op de werksituatie, komt een persoonlijkheidsprofiel tot stand. Dit beschrijft de persoonlijkheid in drie hoofdcategorieën:
- de omgang met mensen
- de werkhouding en denkwijze
- emotionaliteit.
De hoofdcategorieën zijn verdeeld in 30 ‘persoonlijkheidsdimensies’, waardoor een gedetailleerde en informatieve beschrijving van de persoon ontstaat.
De vragenlijst biedt waardevolle aanknopingspunten bij loopbaanadvisering, zeker als iemand voor bepaalde keuzen of veranderingen staat, en is ook een goede basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Bovendien geeft het inzicht bij vragen over het functioneren in een nieuwe of gewijzigde functie. Knelpunten worden helder en mogelijkheden tot verbeteringen bespreekbaar.

 

Terug

MBTI, Meyer-Briggs Type Indicator


MBTI is een persoonlijkheidstypering die is gebaseerd op de psychologische types van Jung.
Met behulp van MBTI wordt een persoonlijkheidstype in kaart gebracht. Persoonlijke voorkeuren op basis waarvan we in het leven staan, worden zichtbaar. Op die manier komen (normale) verschillen tussen personen aan het licht, zodat misverstanden en communicatiestoornissen kunnen worden begrepen en voorkomen. De MBTI is het uitgangspunt om te werken aan het overbruggen van deze verschillen in persoonlijke voorkeur. Het wordt duidelijk waarom het soms nodig is hierover te communiceren en zo de relatie tussen teamgenoten, met collega’s, in privé-relaties en tussen werknemer en cliënt te verbeteren.
MBTI kan via een specifiek afgestemde training worden ingezet bij
- teambuilding
- persoonlijke ontwikkeling
- conflicthantering
- loopbaanbegeleiding
- communicatietraining
.